KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

SAYAR ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ

 

AYDINLATMA METNİ

 

                Sayar Alışveriş Merkezleri Toptan ve Perakende Gıda Maddeleri Ticareti . (“Şirket) olarak her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’ na uygun olarak işlenmektedir. Saklanması, gizlenmesi ve imha edilmesinde büyük önem gösterilmektedir. Üzerimizde bulunan sorumluluğumuzun farkındayız. KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat tarafından öngörülen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

  1. Kişisel Verilerin Toplanması , İşlenmesi ve İşlenme Amacı:

               Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin sunduğu hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

                Ayrıca, Şirketimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, kişisel verileriniz işlenebilecektir.

                       Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz  tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, ,etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması Şirketimizin politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


 
                   Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesiŞirketimizin, ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), ilgili kamu kuruluşları, İş Kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine, Şirketimizin danışmanlarına, Mali Müşavir ve/veya Yeminli mali müşavir, denetçilerimize ve/veya hizmet sağlayıcılarımıza 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:


 
               Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda; iş ilişkisinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmek amacıyla toplanır. Aydınlatma Metinimizde açıklanan buna ilişkin çeşitli yöntemler ve değişik hukuki sebeplerle toplanan verileriniz, KVKK’nun 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlar ve amaçlar kapsamında, bu metnin (2) ve (3) numaraları maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  1. Çerez Kullanımı

              Çerez (“cookie”) www.sayaravm.com adresini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza kaydedilen ve belirli bir oranda bilgi içeren metin dosyalarıdır. Çerezler Sitemizin, sizi tanımlamaya ve bir sonraki ziyaretlerinizde hatırlamaya, sayfalar arasında rahat dolaşımınızı sağlamaya yarar.

 

  1.  Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları:


 
              Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK’nun 13. Maddesi kapsamındaki haklarınızın kullanılmasına ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, niteliklerine göre en kısa sürede ve en geç talebin bizlere ulaştığı tarihten otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz, Kurulca belirlenen tarifedeki ücretleri başvuruda bulunan veri sahibinden isteyebilir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

       1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

       2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

            ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi  https://www.sayaravm.com/ sitemizden veya Mehmet Akif Ersoy Mah. Nuri Şeker Cad. No:203/A UŞAK adresindeki formu doldurarak  formun imzalı bir nüshasını Mehmet Akif Ersoy Mah. Nuri Şeker Cad. No:203/A UŞAK adresinde    bulunan Şirket Müdürlüğü’ne kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğunuzu bildiririz.